ВНИМАНИЕ! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ПРЕДИ ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ УПОТРЕБАТА МУ.

www.akvarel.net е интернет страница , която представлява център за електронна търговия, създаден от АКВАРЕЛ ООД, и собственост на АКВАРЕЛ ООД. Всички цени, посочени в този сайт са с включено ДДС и не включват цена за доставка. За условията за доставка можете да се информирате в „ДОСТАВКА“ или натиснете ТУК. Всички цени са валидни до изчерпване на количествата. АКВАРЕЛ ООД си запазва правото да променя цените, както и другите параметри на стоките без предварително предупреждение. Възможни са печатни грешки и разлики в дизайна на продуктите
Материалите в този сайт не могат да се променят, копират, разпространяват или раздават с комерсиална цел, без писмено съгласие от страна на АКВАРЕЛ ООД. Търговските марки са притежание на техните собственици и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Потребител“ е всеки, регистрирал се и влязъл в системата с потребителско име и парола.
Дистрибутор“ е всеки оторизиран от АКВАРЕЛ ООД потребител и получил от АКВАРЕЛ ООД изключителни права за достъп до системата.
Продукт“ са представените в сайта стоки за закупуване
Поръчка“ е индивидуално генерираната в системата заявка са избрания Продукт, при условията, предвидени в сайта относно начин на плащане и доставка.

ПРОДАЖБА
Обект на продажба са Продуктите, предлагани в сайта към момента на генериране на поръчка от страна на Потребител.
Продуктите, обект на продажба са описани по вид и разпределени в отделни групи въз основа на техните общи или сходни характеристики. АКВАРЕЛ ООД не носи отговорност за възможни цветови разлики в Продуктите, дължащи се на специфичните свойства на компютърните монитори. Подадената от страна на Потребител заявка се счита за негово съгласие относно вида и характеристиките на Продукта.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителят има право:
1. Да разглежда, поръчва и получава стоки от сайта, по реда и условията, указани в него.
2. На информация относно състоянието на поръчката си.
3. На доставка на заявените продукти на адреса, предварително посочен в личните му данни
4. Потребителят няма право да излага или изпраща към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащото законодателство.

Потребителят е длъжен :
1. Да заплати стойността на поръчките си, както и разходите по даставка, съгласно обявения в сайта начин.
2. Да не нарушава чужди права върху интелектуална собственост , както и авторски права.
3. Да не извършва злоумишлени действия, чрез които би навредил на АКВАРЕЛ ООД
4. Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от АКВАРЕЛ ООД Услуги;
5. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
6. Да уведомява незабавно АКВАРЕЛ ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
7. Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
8. Потребителят е длъжен да обезщети АКВАРЕЛ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез АКВАРЕЛ ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

НА АКВАРЕЛ ООД
1. Акварел ООД има право по всяко време, без предварително да информира Потребителите, да сменя цени, изображения и детайли на Продуктите.
2. Акварел ООД има право да спре достъпа на Потребител до услугите, предоставени в този сайт, както и да прекрати НЕГОВАТА РЕГИСТРАЦИЯ, в случаите, когато Потребителят не спазва Условията за ползване на този сайт.
3. Акварел ООД има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.
4. Акварел ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

5. Акварел ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра www.akvarel.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Акварел ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

6. Акварел ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Акварел ООД.

7. Акварел ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Акварел ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.akvarel.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

8. Акварел ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.akvarel.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Акварел ООД.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Акварел ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Акварел ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на www.akvarel.net, изрично се съгласява www.akvarel.net да показва, изпраща, зарежда и др.. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали, както и да получава обаждания от контактния център на Акварел.