Slice-1.png

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА ЛЯТО 2024

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА Томболата

1.       Организатор на Томболата е „АКВАРЕЛ“ ООД , гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе № 32 Б“(„Организатор“).

2.       Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Томболата  (наречени тук по-долу „Официални правила“).

3.       Официалните правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на Томболата на интернет адрес: https://www.akvarel.net

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА Томболата

1.       Томболата е организирана и се провежда само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА Томболата

1.       Продължителността на Томболата е от 00:01 часа на 01.06.2024 г., до 23:59 часа на 30.09.2024 г. включително, като участниците следва да попълнят формуляра за участие, публикуван на https://akvarel.net/

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1.       Томболата е отворена за участие на всички училища на територията на Република България

2.       Участието в Томболата не е обвързано с покупка.

3.      Томболата не е предназначена за Физически лица. Всички регистрации на Физически лица ще бъдат служебно анулирани.

4.   Всяко училище може да участва само с една регистрация. Всяка допълнителна ще бъде анулирана

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА Томболата

1.       Всеки, който желае да участва в Томболата, трябва да посети https://www.akvarel.net и да се запознае с Официалните правила(Общите условия) .

2.       Всеки, който желае да участва в Томболата, трябва да е запознат с Официалните правила за участие публикувани в https://www.akvarel.net

3.       За валидно участие се счита всеки попълнен формуляр на https://www.akvarel.net , в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.

4.    Имената на печелившите ще бъдат обявени на 14.10.2024 г. на страницата на https://www.akvarel.net

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

1.        Ще бъдат изтеглени 10(десет) печеливши участници. Наградите в Томболата са :

– 2 (две) напълно оборудвани класни стаи, всяка от които ще включва: 26 комплекта едноместни ученически маси с плот от Copalit и ученически стол, учителско бюро и стол;

– 4 (четири) броя луксозни офис стола;

– 4 (четири) ваучера са СПА уикенд за двама, с включени 2 (две) нощувки със закуска и вечеря на блок маса, ползване СПА център, паркинг и безплатен интернет.

2.       Един участник(училище) в Томболата, избран за печеливш, получава само една награда.

3.       Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4.       Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

5.       Всяко училище може да участва само с един попълнен формуляр в Томболата.

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

1.       Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез публикация във профила на Акварел ООД във Facebook, както и на страницата на https://www.akvarel.net на 14.10.2024 г.

2.       В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 168 часа(7 дни) след уведомяването за спечелване на награда, губи правото за ползване на наградата. Наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

3.       Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, e-mail адрес, телефон за връзка, име на учебно заведение или друга необходима информация.

4.       Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Периодът от време, постановен от Организатора, не може да бъде удължаван. Ако участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

5.       Публикацията на победителите ще бъде направена на 14.10.2024.

6.       Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и/или кратко интервю с него да бъдат публикувани във Facebook страницата на Акварел ООД, както и на https://www.akvarel.net.

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1.       За валидно се счита всяко участие с попълнен формуляр за участие, в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.

2.       Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

3.  Организаторът на Томболата не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

1.       Организаторът на Томболата не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на Томболата.

3.       Организаторът на Томболата няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Томболата.

4.       Организаторът на Томболата отговаря за качеството на наградите.

5.       Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи на участник в Томболата, натрупани вследствие на действия, свързани с участие в Томболата.

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

1.       Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Томболата

1.       Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, ако настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1.       Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Томболата и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните органи в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

1.       С участието си в настоящата Томбола участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Томболата и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея. Също така предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Томболата и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда. Съгласяват се, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Facebook/Instagram или други лични данни, биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Томболата, като не се дължи заплащане от негова страна.

2.       С участието си в настоящата Томбола участниците дават изричното си съгласие посочените данни да бъдат използвани за бъдещи маркетингови и рекламни мероприятия на Организатора.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.       Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Томболата в интернет страницата на адрес: https://akvarel.net/

2.       Участвайки в тази Томбола, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.